Diny Mediation | Het besluit om te scheiden stappenplan
41034
page-template-default,page,page-id-41034,ajax_leftright,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.0.1,smooth_scroll,fade_push_text_right,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5,vc_responsive

Het besluit om te scheiden stappenplan

Stap 1.

Het besluit om te scheiden

Het kan zijn dat jullie samen het besluit nemen om te gaan scheiden. Gun elkaar na de definitieve beslissing even de ruimte om het echt tot je door te laten dringen en om alvast los van elkaar na te denken over hoe het verder moet na de scheiding. Het kan ook zijn dat het initiatief van een van de partners komt. De eerste stap is dan om je partner te vertellen dat je wilt scheiden, de scheidingsmelding. Geef je partner daarna voldoende tijd om de impact van de beslissing door te laten dringen.

Stap 2.

Om te scheiden heb je een advocaat nodig om een verzoekschrift te laten indienen bij de rechtbank. wanneer het jullie niet lukt om afspraken te maken dan hebben jullie twee advocaten nodig. Het gevaar is dan wel dat jullie tegenover elkaar komen te staan en dat het een langdurig proces wordt. Jullie kunnen daarom ook een echtscheidingsmediator inschakelen. Een echtscheidingsmediator zoekt naar oplossingen waar jullie beiden achter staan. Wanneer het lukt om samen afspraken te maken, dan kunnen jullie samen één advocaat de scheiding officieel laten regelen.

Stap 3.

Maak financiële afspraken. Het is belangrijk om al voor je naar de rechter stapt duidelijke afspraken te maken over de financiële gevolgen. Dit scheelt veel tijd en geld, de rechter hoeft immers alleen nog in te stemmen met de gemaakte afspraken. De echtscheidingsmediator kan de afspraken officieel vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Op financieel gebied moeten jullie afspraken maken over de verdeling van de gemeenschappelijke eigendommen en schulden, hoe jullie de alimentatie willen regelen, de verdeling van het pensioen en of er iemand in de woning blijft wonen of dat deze verkocht moet worden.

  • Verdelen van de financiën; hoe worden de schulden, de beleggingen en het spaargeld verdeeld?
  • Hoe is het pensioen geregeld na de scheiding? Hoe wordt de lijfrente bij echtscheiding verdeeld?
  • het aanpassen van het testament; wat kunnen de ex-partners nog van elkaar erven? Hoe ziet de uitsluitingsclausule er in ons geval uit?
  • het aanpassen van de verzekeringen; welke verzekeringen moeten worden opgezegd en opnieuw afgesloten, en welke verzekeringen kunnen worden aangepast.  denk aan; ziektekostenverzekering, een uitvaartverzekering en zelfs de schadevrije jaren van een autoverzekering.
  • het verdelen van de woonruimte; taxatie: hoeveel is de koopwoning waard? Wie blijft er in het koophuis wonen en wie wordt er uitgekocht? Of verkopen jullie het samen? Hoe wordt de hypotheek verdeeld? Of in het geval van een huurwoning, wie blijft in het huurhuis wonen?
  • het verdelen van de boedel; wie krijgt welke spullen? Wie krijgt welke voertuigen, fietsen etc.

Stap 4.  

Wanneer jullie samen kinderen hebben, dan moet er bij de aanvraag van de echtscheiding ook een ouderschapsplan worden ingediend. In het plan staat bijvoorbeeld hoe jullie de opvoeding gaan verdelen en hoe jullie de omgang met de kinderen regelen. Daarnaast maken jullie afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding en hoe jullie elkaar informeren over belangrijke onderwerpen met betrekking tot de kinderen. Kort gezegd, houd rekening met de volgende punten;

Stap 5.

Jullie advocaat kan een gemeenschappelijk verzoek voor een echtscheiding indienen bij de rechtbank. bij het verzoek moet ook een echtscheidingsconvenant worden toegevoegd met daarin alle afspraken die jullie gemaakt hebben op financieel gebied en het ouderschapsplan. Is het niet gelukt om samen afspraken te maken of wil je partner niet meewerken aan een scheiding? Dan kun je ook je advocaat een éénzijdig verzoekschrift in laten dienen.

  • waar gaan de kinderen wonen? Hoe ziet de omgangsregeling eruit? (verdeeld, of met een co-ouderschap). Hoeveel kinderalimentatie moet er betaald worden aan de verzorgende ouder?

Stap 6.

De rechter zal de echtscheiding officieel moeten uitspreken in een echtscheidingsbeschikking. Wanneer jullie een gemeenschappelijk verzoek hebben ingediend en samen afspraken hebben gemaakt, dan neemt de rechter de echtscheidingsconvenant op in de echtscheidingsbeschikking. Bij een eenzijdig verzoek of wanneer jullie het over bepaalde zaken oneens zijn, dan zal de rechter eerst nog alle partijen aan het woord laten tijdens een zitting van de rechtbank, voordat er een beslissing wordt genomen. Note: kinderen van 12 jaar en ouder krijgen een uitnodiging van de rechter om hun verhaal te doen.
Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht, het zorgt er wel voor dat de echtscheiding snel geregeld kan worden.

Stap 7.

Om officieel gescheiden te zijn, moet de uitspraak van de rechter in de registers van de burgerlijke stand worden opgenomen. Dit kan vanaf het moment dat de termijn voor het in beroep gaan is verstreken tot 6 maanden daarna, verstrijkt deze termijn, dan blijft het huwelijk alsnog in stand.  In de meeste gevallen regelt de advocaat dat de beschikking wordt ingeschreven.
Een echtscheiding blijft natuurlijk altijd maatwerk, zo hangen veel van deze zaken bijvoorbeeld af van de manier waarop jullie getrouwd zijn ( in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden)

Alimentatie

Na een scheiding splitst het gezinsinkomen zich op in twee aparte huishoudens. De ex-partner die het hoogste inkomen geniet, (de meest draagkrachtige) kan dan een financiële tegemoetkoming moeten betalen aan de ex-partner met het laagste inkomen (de minst draagkrachtige). Dit is alimentatie. Deze alimentatie vindt plaats in twee vormen, kinderalimentatie en partneralimentatie. In het eerste geval moeten er kinderen in het spel zijn, en in het tweede geval moet de minst draagkrachtige ex-partner niet voldoende inkomsten hebben om van te kunnen leven. De hoogte van de kinderalimentatie is in  principe in overleg maar de rechter zal het bedrag dat jullie overeengekomen zijn wel beoordelen. Ook stelt de rechter de hoogte van het bedrag vast als jullie er samen niet uitkomen,  hierbij rekening houdend met drie factoren;

*het netto gezinsinkomen (de levensstandaard) van voor de scheiding
*de  kosten van het kind
*de draagkracht van de alimentatieplichtige

Partneralimentatie.

*de behoefte van de alimentatieontvanger
*de verdiencapaciteit van de alimentatieontvanger (de mogelijkheid om (op termijn) eigen inkomsten te genereren.
*de draagkracht van de alimentatieplichtige

Over het algemeen wordt bij het vaststellen van de behoefte van degene die alimentatie toekomt gerekend op 60% van het netto gezinsinkomen zoals voorheen minus de kosten voor de kinderen. De draagkracht van de alimentatieplichtige is vaak ongeveer 70% van het besteedbaar inkomen met aftrek van de vaste lasten. Jaarlijks worden de alimentatiebedragen aangepast aan de loonstijgingen.

Zodra één van beide partners na een scheiding niet genoeg inkomsten heeft om van te kunnen leven, dan zal de ander partneralimentatie moeten betalen om bij te dragen aan dit levensonderhoud. Afkoop van partneralimentatie is mogelijk, maar dit is geen garantie dat er in de toekomst nooit meer betaald hoeft te worden. De hoogte van de partneralimentatie wordt meestal in overleg bepaald, met een mediator of advocaat als overlegorgaan. Als jullie hier samen niet uitkomen, bepaalt de rechter de hoogte van de partneralimentatie. Andere afspraken zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld dat de alimentatieplichtige de huur of hypotheek van de ex-partner betaalt.

Duur van de partneralimentatie is maximaal 12 jaar. Wanneer het huwelijk korter duurde dan 5 jaar en er geen kinderen in het spel zijn, duurt de partneralimentatie zo lang als het huwelijk duurde. Hierna is er geen wettelijke betalingsverplichting meer. De partneralimentatie stopt bovendien wanneer;

*de ex-partner zelf weer genoeg inkomsten heeft
*de ex-partner gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Zodra partneralimentatie stopt doordat de minst draagkrachtige ex-partner een nieuwe relatie aangaat (samenleeft als ware gehuwd}  dan is deze beeïndiging onherroepelijk. Let op; over ontvangen alimentatie betaal je belasting, deze geef je aan in je eigen belastingaangifte. De betaler van alimentatie kan deze in de belastingaangifte aftrekken.

Wanneer de alimentatie duur afloopt, kun je bij de rechter binnen drie maanden een verzoek indienen om de alimentatie duur te verlengen. Belangrijk is dat je kunt aantonen dat het noodzakelijk is dat je alimentatiebetalingen blijven doorlopen. Wil je als alimentatieplichtige niet meer betalen, dan zul je een verzoek bij de rechter moeten indienen en een advocaat in de arm moeten nemen. Je zult echter met harde bewijzen moeten komen om aan te tonen dat je partner de partneralimentatie niet meer nodig heeft.

Beide ouders hebben de wettelijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Deze alimentatieplicht geldt totdat het kind 21 jaar is, en afkoop van kinderalimentatie is niet  mogelijk. Ook is de kinderalimentatie sinds 1 januari 2015 niet meer aftrekbaar van de belasting. Voor kinderen ouder dan 18 jaar kan de studiefinanciering of baan van het kind de hoogte van de  alimentatie beinvloeden. De hoogte van het bedrag kan aangepast worden aan bijvoorbeeld veranderende (financiële) omstandigheden, woonsituatie en ziektekostenpremies.

De gemiddelde alimentatie per kind hangt af van onder andere het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen, het besteedbaar inkomen van het gezin voorheen.

Het indexeren van alimentatie vindt plaats voor kinder- en partneralimentatie, en wordt elke november door de minister van veiligheid en justitie vastgesteld voor het jaar daaropvolgend. Het indexcijfer van alimentatie voor 2018 is vastgesteld op 1,5 %. De betalende ouder maakt vanaf het moment dat het kind 18 is de afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie met het kind.

Alimentatie en co-ouderschap.

Aan een co-ouderschap kunnen wettelijk gezien geen rechten en plichten onttrokken worden; co-ouderschap is niet vastgelegd in de wet. Zodra co-ouderschap is opgenomen in het scheidingsconvenant en/of ouderschapsplan zijn jullie echter wel beide verplicht je aan gemaakte afspraken te houden. Co-ouderschap betekent dat jullie samen evenveel zorg- en opvoedingstaken voor de kinderen op je nemen. De kosten die jullie daarvoor maken zullen ongeveer gelijk zijn, en jullie hebben ook allebei recht op de helft van de kinderbijslag. Het is daarom dan ook gebruikelijk bij co-ouderschap dat beide ouders een inkomen hebben.

Betalingsachterstand.

Als de ex-partner verzaakt in het betalen van kinder- of partneralimentatie kun je aankloppen bij LBIO (landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen). Zij zal dan de alimentatie innen bij de ex-partner (door bijvoorbeeld beslag te laten leggen op het salaris) als aan de volgende voorwaarden voldaan is;

*de ex-partner heeft alle benodigde informatie (zoals bank rekeningnummer) om de alimentatie over te kunnen maken.
*er is minimaal 1 maand sprake van betalingsachterstand
*deze achterstand heeft in de afgelopen 6 maanden plaatsgevonden
*de alimentatiebijdrage is door de rechter vastgesteld

Bemiddeling bij scheiden.

De periode die aanbreekt vanaf het moment dat je besluit te scheiden is vaak emotioneel voor beide partners maar naast de emotionele kant van een scheiding is er ook een zakelijke kant; jullie moeten afspraken maken.

Dit kan echter heel lastig zijn wanneer jullie veel ruzie hebben, elkaar dingen verwijten en niet goed naar elkaar luisteren. De echtscheidingsmediator is onafhankelijk en kiest geen partij voor één van beide partners. Ook zorgt de echtscheidingsmediator ervoor dat jullie allebei je verhaal kunt vertellen en dat jullie naar elkaar luisteren. De mediator begeleidt jullie om samen naar een oplossing te zoeken. Er wordt gekeken naar de belangen van beide partners en naar de belangen van de kinderen en jullie krijgen beide de kans te verwoorden wat jullie willen.

Het voordeel is dat jullie alle twee achter de gemaakte afspraken staan. Dit vergroot de kans dat de afspraken daadwerkelijk worden nagekomen. Daarnaast ligt het uurtarief van een mediator over het algemeen lager dan die van een advocaat en verloopt het traject sneller dan een gerechtelijke procedure. Voorwaarde voor het slagen van echtscheidingsmediation is dat je beide de wil (commitment) hebt om tot goede afspraken te komen. Vervolgens kan een advocaat met de gemaakte afspraken en het ouderschapsplan een verzoek tot echtscheiding  indienen bij de rechtbank .Scheiden zonder advocaat is niet mogelijk, alleen een advocaat mag het verzoekschrift indienen bij de rechter en na de beslissing de echtscheidings beschikking laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Scheiden zonder zorgen?

WIL JIJ JE MISLUKTE RELATIE VERANDEREN IN EEN SUCCESVOLLE SCHEIDING?

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang het e-book “HET GEHEIM VAN SUCCESVOL SCHEIDEN” direct in je inbox!